RU

EN  UA 
БЦ Platinum Plaza
БЦ Platinum Plaza
Подробнее

НовостиНовости

Главная > Новости > Новости

Информация о проведении общего собрания акционеров ПАО «Концерн АВЭК и Ко»

27.03.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО" (код за ЄДРПОУ – 22649344), далі - Товариство, повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів відбудуться «28» квітня 2012 року о 12 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення (зал) атріуму.

Порядок денний:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління, звіт Наглядової Ради, звіт Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.
5. Переобрання Ради засновників Товариства.
6. Обрання (переобрання) членів Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цих договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
7. Обрання (переобрання) членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
8. Внесення змін до Статуту ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» шляхом викладення його у новій редакції.
9. Затвердження внутрішніх Положень Товариства у новій редакції.
10. Про укладення та затвердження значних правочинів.

«24» квітня 2012 року визначено як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61002, м. Харків, вул. Сумська, буд.70, приміщення (зал) атріуму) у робочі дні з 15.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 9 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор з правових та корпоративних питань Товариства Сколибог Олександр Сергійович. Телефон для довідок: (057) 759-98-90.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин за місцем та у день проведення зборів. При собі мати паспорт (уповноваженим особам паспорт та доручення, оформлене згідно вимогам чинного законодавства).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
Період
звітний
2011р.
попередній
2010р.
Усього активів1 694 7631 514 563
Основні засоби971 7691 012 999
Довгострокові фінансові інвестиції
2 8352 835
Запаси5 09455 793
Сумарна дебіторська заборгованість387 831248 322
Грошові кошти та їх еквіваленти1 02410 307
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)(298 688)
(236 963)
Власний капітал790 984810 061
Статутний капітал81 00181 001
Довгострокові зобов`язання748 046613 018
Поточні зобов`язання373 420247 446
Чистий прибуток (збиток)
(61 725)(47 521)
Середньорічна кількість акцій (шт.)8 100 1478 100 147
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду
--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)286298

Голова правління ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО"
Косоріга В.Ю.

Перейти к списку
О компании  |  Сферы бизнеса  |  Новости  |  Контакты
ddddd